A čo ďalej?

Schválené programové vyhlásenie vlády sa štandardne rozpracováva do plánu hlavných úloh vecne príslušných rezortov, ktoré majú jednotlivé úlohy plniť. Očakávame, že plnenie tejto úlohy bude v gescii Ministerstva zdravotníctva SR. Ďalšie kroky v tejto oblasti budeme pozorne sledovať.

Budeme otvárať a podporovať akúkoľvek diskusiu, ktorá prispeje k úspešnému naplneniu tejto úlohy a k osvete odbornej aj laickej verejnosti.